Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Chovatelské centrum s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na webové adrese

www.chovatelskecentrum.cz 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Chovatelské centrum, s.r.o., se sídlem Pražská 884, 379 01 Třeboň, IČ:28066201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 15226 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále také obecně jen „kupující“), a to telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.chovatelskecentrum.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále také jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen ustanovením § 419 občanského zákoníku a rozdílně pro osoby právnické či osoby, jež jednají při koupi zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále také jen „kupující podnikatel“)
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Firma: Chovatelské centrum s.r.o.

Sídlo: Pražská 884, 379 01 Třeboň

IČ: 280 66 201

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, sp. zn. C 15226

Telefon: +420 601 524 395

E-mail: objednavky@chovatelskecentrum.cz

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kupující může provést na webové stránce prodávajícího svoji registraci, na jejímž základě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší 365 dnů, anebo pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob či problémy mimo sféru kontroly prodávajících

  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru. Fotografie či videa zboží mají pouze ilustrační charakter. Prodávající neprojevuje vystavením zboží na webových stránkách vůli být vázán přijetím nabídky, ani tehdy, pokud toto vystavení obsahuje podstatné náležitosti smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. Vystavení zboží je výzvou k podávání nabídek, tedy objednávek zboží, které jsou návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Webové stránky prodávajícího obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (zjm. včetně DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na webových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 9. Webové stránky prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží; tyto se vztahují pouze na případy doručování zboží na území České republiky a Slovenské republiky.
 10. Pro objednání zboží kontaktuje kupující prodávajícího prostřednictvím webových stránek prodávajícího, eventuálně emailem nebo telefonicky. Za účelem uzavření kupní smlouvy sdělí kupující prodávajícímu především informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (při objednávce učiněné prostřednictvím webových stránek prodávajícího „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webových stránek obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží (volbu mezi možnostmi uvedenými v článku 6.8 těchto obchodních podmínek), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně také jen jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím webových stránek prodávajícího je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku učiněnou prostřednictvím webových stránek prodávajícího odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“; tím vytvoří kupující závaznou objednávku, která jej zavazuje k platbě kupní ceny. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou nebo telefonicky, a to na adresu elektronické pošty či telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Výše uvedené se neuplatní při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací, kdy je potvrzení objednávky prodávajícím učiněno způsobem obvyklým pro konkrétní typ komunikace či způsobem stranami dohodnutým.
 2. Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací). V případě zaslání objednávky prostřednictvím webových stránek prodávajícího je toto přijetí zasláno prodávajícím elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.
 4. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím, který je podnikatelem, požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží, s tím, že úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající a je dostupná na webové stránce prodávajícího (čl. 3.2 shora).
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

č. 183112055/0600, vedený u MONETA Money Bank a.s.

(dále jen „účet prodávajícího“) s tím, že objednané zboží bude prodávajícím odesláno až poté, co bude celá kupní cena připsána na účet prodávajícího; 

 1. a) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. b) Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. c) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. d) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. e) Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu v případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem a také zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. f) Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, a to po uhrazení ceny zboží, a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zvolí jiný způsob jejího doručení kupujícímu. 

  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení ze strany kupujícího – spotřebitele

 1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je oprávněn, od smlouvy odstoupit rovněž kdykoli před dodáním zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu písemně oznámeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodejny/sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@chovatelskecentrum.cz. Zboží může kupující zaslat zpět na adresu určenou pro vrácení zboží, a není-li taková, na adresu určenou v dodacím listu. Bylo-li zboží dodáno v provozovně prodávajícího, lze je vrátit tamtéž.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 shora se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem. V případě, že bude zboží vráceno poškozené či nekompletní, může kupující započíst nárok na náhradu škody vůči vrácení kupní ceny. Míra poškození či znehodnocení zboží bude určena vždy individuálně, stejně jako odpovídající snížená hodnota zboží; o tom bude spotřebitel informován e-mailem na uvedenou elektronickou adresu nebo telefonicky. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád prodávajícího.
 4. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 shora vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 7. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem.
 8. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího spotřebitele přijal.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podnikatelem

 1. Kupující podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit v případech dohodnutých stranami a dále v případech upravených občanským zákoníkem.
 2. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být kupujícím podnikatelem učiněno písemně a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

 1. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v případech dohodnutých stranami a dále v případech upravených příslušnými právními předpisy.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
 3. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, tj. zejména protože objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné bez zavinění prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.
 4. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti, zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.
 5. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je zejména válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.
 6. Prodávající je dle svého uvážení oprávněn, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut. 

  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 5. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná. Zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, bývá zpravidla k dodání do deseti pracovních dnů.

Konkrétní termín dodání zboží bude kupujícímu sdělen e-mailem nebo telefonicky. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.

 1. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný kupujícím je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.
 2. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.
 3. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Cena poštovného se odvíjí od zvolené přepravní služby a dle váhy balíku.

 

* Zásilka bude vždy zasílána na více kusů balíků dle typu zasílaného zboží. Maximální hmotnost jednoho balíku je 30kg.

Dle požadavků zákazníka lze dodat zboží i do jiných států, kdy výše poštovného v tomto případě bude upřesněna dle dopravy. Poštovné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při dodání zboží, není-li dohodnuto jinak.

Zboží nad 30 kg a zboží netradičních rozměrů (paleta lizů, paleta krmení atd.), které nelze zaslat přepravní službou je přepravováno individuálně naší dopravou. Cena této dopravy je kalkulována individuálně. 

 1. Speciální případ solné a minerální lizy a jejich paletový odběr: Součástí dodávaného zboží je i europaleta. Zde bude zákazníkovi kromě zboží a případné přepravy účtována i europaleta, na které je zboží dodáno. V případě, že zákazník paletu vrátí, bude mu na ni vystaven dobropis. Paleta bude účtována cenou 300 Kč bez DPH. V případě, že bude odběratelem europaleta vrácena ihned (při dodání zboží), nebude paleta fakturována.
 2. Výjimku z možnosti volby přepravce tvoří sortiment krmné směsi, které jsme nuceni přepravovat pouze Českou poštou. Proto bude při objednání ze sortimentu krmné směsi automaticky změněna doprava na Českou poštu.
 3. Požaduje-li zákazník i přes tuto informaci dopravu krmné směsi přepravní službou GLS, bude mu automaticky připočítán manipulační poplatek 150 Kč bez DPH k jednotlivému balíku krmné směsi.
 4. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.
 5. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných, než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.
 6. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Kupující je případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího co nejdříve od převzetí zboží.
 7. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to především ve smyslu občanského zákoníku. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.
 3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 5. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Kupující bere na vědomí, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění, a to v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby. V ostatních případech prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do tří pracovních dní ode dne jejího uplatnění. V této lhůtě je prodávající povinen kupujícího vyrozumět e-mailem nebo telefonicky rovněž o způsobu vyřízení reklamace. Není-li reklamace vyřízena ve 30denní lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při odstraňování vady prodávající neodpovídá za data uložená na nosičích dat.
 7. Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.
 8. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení, bude kupujícímu účtováno skladné ve výši 20,- Kč za každý započatý den od uplynutí výše uvedené lhůty. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se v dalším řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravovat reklamační řád prodávajícího. 

  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy chovatelske@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího či na jinou dohodnutou adresu.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající plní svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Pravidel pro ochranu osobních údajů:
 2. Užitím webové stránky internetového obchodu www.chovatelskecentrum.cza uzavřením kupní smlouvy kupující jako Subjekt údajů uděluje tímto prodávajícímu Chovatelské centrum, s.r.o. jakožto Správci údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.
 3. Správce údajů dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zjm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 4. Prodávající Chovatelské centrum, s.r.o. je provozovatelem webových stránek na adrese http://www.chovatelskecentrum.cz(dále jen „Portál“), prostřednictvím kterých poskytuje své zboží. Při zpracování a ochraně osobních údajů dodržuje Správce údajů níže uvedená pravidla pro zpracování osobních údajů, která se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané Správcem údajů na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu, a která definují jak způsoby využívání, tak i ochrany osobních údajů ze strany Správce údajů. tato pravidla může Správce údajů kdykoli měnit a doplňovat; aktuální znění nabude účinnosti umístěním nových pravidel na Portál.

9.4.1 Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost Chovatelské centrum, s.r.o.

9.4.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

9.4.3 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.4.4 Subjekt údajů potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů; Subjekt údajů je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce údajů o změně svých osobních údajů.

9.4.5 V případě užití Portálu, ať již na základě registrace anebo bez ní, zaznamená společnost Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

9.4.6 Správce údajů zpracovává a kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.4.7 Účelem zpracování osobních údajů je:

 • prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.chovatelskecentrum.cz, realizace práv a povinností z kupní smlouvy
 • marketingové a obchodní účely, kdy za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, zasílání obchodních sdělení kupujícímu ze strany prodávajícího
 • slevový či bonusový program
 • registrace kupujícího v internetovém obchodu prodávajícího na internetové adrese www.chovatelskecentrum.cz 
 • správa uživatelského účtu
 • předsmluvní jednání
 • zodpovídání dotazů kupujícího v rámci internetového obchodu
 • poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů
 • vyhodnocování a analýza trhu, internetového obchodu, zákazníků, produktů a služeb (včetně žádostí o názory zákazníků na ně)

9.4.8 Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy

V případě registrace Subjektu údajů jakožto kupujícího jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení – poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, uzavřít smlouvu nebo tuto plnit.

9.4.9 Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám:

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem údajů, tyto osobní údaje však mohou pro Správce údajů zpracovávat i Zpracovatelé údajů:
a) dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílejí na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb;

 1. b) společnosti tvořící podnikatelské seskupení se Správcem údajů (mateřské nebo dceřiné společnosti)
 2. c) obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, tam, kde Subjekt údajů poskytl samostatný souhlas;
 3. d) vymáhání práva – při porušení smluvních závazků, výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků;
 4. e) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

9.4.10 Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu kupujícím.

9.4.11 Z odběru obchodních sdělení se může kupující snadno odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit v emailu obsahujícím obchodní sdělení nebo využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky.

9.4.12 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

9.4.13 Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, kupující mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 Cookies (session ID cookies a trvalé cookies) slouží k uchovávání a příležitostnému sledování návštěv webových stránek prodávajícího. Cookie je malý textový soubor, uložený v počítači Subjektu údajů pro účely zaznamenávání a usnadnění navigace po jeho webových stránkách. Platnost session ID cookie uplyne zavřením prohlížeče Subjektem údajů. Trvalé cookie zůstává na pevném disku Subjektu údajů po delší dobu. Prodávající rovněž ukládá rozlišení obrazovky a zjišťuje, zda je v prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení stránek prodávajícího.

 Prodávající používá dvě kategorie souborů cookies:

 Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Subjekt údajů při procházení webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

 Sociální media a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Subjekt údajů se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek Prodávajícího. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu, a to na jeho webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů Subjektu. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Subjekt nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, aby na sociálních médiích sdíleli obsah.

 Cookies lze odstranit nebo odmítnout dle pokynů v podpůrném souboru internetového prohlížeče.

9.4.14 Udělí-li Subjekt údajů předchozí výslovný souhlas, může Správce nebo Zpracovatel údajů nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním telefonických hovorů vyslovuje Subjekt  pokračováním hovoru po oznámení operátora, že hovor bude nahráván; nepřeje-li si být nahráván, může Subjekt údajů po oznámení o nahrávání hovoru zavěsit a využít jiný způsob komunikace.

9.4.15 Poučení

 1.  Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně;
 2. Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas;
 3. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce údajů;
 4. Správce údajů provádí veškerá technická a organizační opatření, aby zabezpečil osobní údaje zpracovávané ve spojení s prodejem zboží v jeho internetovém obchodu proti ztrátě či zneužití.

9.4.16 Poučení o právech Subjektu údajů:

Správce údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje Subjekt údajů, že:

 1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 2. důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 3. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
 5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 6. Subjekt údajů má právo (např. v administraci svého profilu po přihlášení, emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):
  • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
  • požádá-li Subjekt údajů  o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce údajů povinen tuto informaci předat; má přitom právo, za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu, zjistí-li, že Správce údajů zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
  • právo požadovat vysvětlení (při podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu osobního a soukromého života Subjektu údajů, nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání jeho osobních údajů);
  • právo na výmaz osobních údajů (nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (Správce údajů je povinen prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů);
  • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby osobní údaje byly převedeny třetí osobě);
  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že jeho právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno. 

   DORUČOVÁNÍ

 1. Za doručovací adresu prodávajícího se dle dohody stran považuje adresa sídla prodávajícího, případně též elektronická adresa prodávajícího chovatelske@centrum.cz, objednavky@chovatelskecentrum.cz, a za doručovací adresu kupujícího se dle dohody stran považuje adresa kupujícího uvedená v objednávce, případně též elektronická adresa kupujícího uvedená v objednávce.
 2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na jím zadanou adresu elektronické pošty.
 3. Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí. 

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webové adrese www.chovatelskecentrum.cz. Jakékoli jejich úpravy, odchylky od nich, jejich vynechání či nahrazení jinými obchodními podmínkami nejsou účinné, pokud nebyly prodávajícím výslovně písemně akceptovány.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové adrese www.chovatelskecentrum.cza jejich aktuální znění je rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webové adrese www.chovatelskecentrum.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, což nemá žádný vliv na ustanovení kupní smlouvy, které byly již uzavřeny podle dosavadního znění obchodních podmínek.
 3. Odchylná ujednání prodávajícího a kupujícího výslovně dohodnutá v kupní smlouvě mají před ustanoveními těchto obchodních podmínek přednost.
 4. Veškeré smluvní vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Je-li kupující cizozemskou osobou, pak strany tímto sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 5. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud prodávajícího. Prodávající však může podat žalobu i k soudu místě příslušnému podle bydliště či sídla kupujícího.
 6. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu, ani ji zatížit právem třetí osoby.
 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 9. Přílohami těchto obchodních podmínek jsou:

 

Příloha č. 1 „Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“

 

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží1

 

Kupující spotřebitel:2

Jméno: ....................................................................................................................................................

Adresa: ....................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................

Dodavatel: Chovatelské centrum s.r.o., Pražská 884, 379 01 Třeboň

Doklad:

Číslo prodejního dokladu: …......................................................................................................................

Datum prodeje:3 ………...............................................................................................................................

Označení vráceného zboží:

Číslo zboží: ..............................................................................................................................................

Název zboží: ..............................................................................................................................................

Důvod vrácení zboží:

 • Zboží je nefunkční
 • Zboží mi nevyhovuje
 • Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě: .....................................................................................
 • Jiný důvod: ...............................................................................................................

Kupní cena má být vrácena: 4 bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................./..........................

 

....................................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

 

Tento dokument spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:

Chovatelské centrum s.r.o., Pražská 884, 379 01 Třeboň

 

1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

2 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3 Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

4 Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů. 

  (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete vrátit, nebo reklamovat zakoupené zboží;

formulář prosím vytiskněte, podepište a zašlete naskenovaný na e-mailovou adresu objednavky@chovatelskecentrum.cz, případně jej můžete vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

 V Třeboni 22.2.2022

 Chovatelské centrum s.r.o.

 

No entries found...